Statut fundacji

2POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par. 1

FUNDACJA PRZYJACIÓŁ WILNA I GRODNA „SERCE DZIECIOM ” ustanowiona przez Sylwię i Jana KARŁOWSKICH zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Gdyni , ul. Świętojańska 5/7/c/ 5. w dniu 06.01.2004. – repertorium A nr. 90 na rok 2004, działa na podstawie prawa polskiego, w tym w szczególności Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.z dnia 29 maja 2003) oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

Par. 2

Fundacja ma osobowość prawną.

Par. 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia

Par. 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji będzie ona prowadzić działalność także poza granicami R.P., między innymi na terenie Republiki Litewskiej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Par. 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Par. 6

Celem działania Fundacji jest realizacja programu: RODZINA POLSKA – POLSKIEMU DZIECKU ZA WSCHODNIĄ GRANICĄ.

Cel ten jest realizowany poprzez:

1. Integrację dzieci pochodzenia polskiego z sierocińców zza wschodniej granicy z rodzinami województwa pomorskiego. Dzieci te mają w Polsce możność zapoznania się ze zwyczajami , kulturą i religią przodków.
2. Organizowanie dzieciom z sierocińców zza wschodniej granicy wypoczynku wspólnie z dziećmi polskimi.
3. Danie możliwości rodzinom regionu pomorskiego kontaktu z dziećmi pozbawionymi dzieciństwa i własnych rodzin.
Traktowanie sieroty z domu dziecka, jak jeszcze jedno własne dziecko – uczy naszych rodaków wrażliwości na cudzą krzywdę, a ich dzieci zasad dzielenia się z innymi.
4. W miarę możliwości finansowych zorganizowanie leczenia dzieci zaniedbanych, lub chorych, także wspólnie z innymi fundacjami.
5. W miarę możliwości finansowych gromadzenie i przekazywanie również wspólnie z innymi organizacjami humanitarnymi pomocy charytatywnej dla wybranych sierocińców.
6. Pomoc rodzinom, które chcą adoptować dzieci z tych sierocińców.
7. Pomoc dzieciom uzdolnionym i dobrze się uczącym poprzez indywidualny sponsoring ułatwiający zdobywanie wiedzy.
8. Rozszerzanie programu tak, aby objąć nim również dzieci pod opieką krajowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Dziecka i Instytucji działających na rzecz dzieci.
9. Współpraca z organizacjami innych krajów w zakresie wymiany kulturalnej zmierzającego do wychowania młodzieży z Polski i innych krajów w duchu pojednania, wzajemnego poszanowania , równouprawnienia i tolerancji.
10. Podejmowanie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego na terenach byłego ZSRR i innych krajów
europejskich.

Par. 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Sprowadzanie dzieci z sierocińców zza wschodniej granicy na dwutygodniowe ferie Gwiazdkowe i Wielkanocne, oraz na trzymiesięczne wakacje letnie do rodzin polskich.
2. Dla dzieci, których opiekunowie nie mogą wziąć na całe wakacje – organizowanie wypoczynku w Polsce lub organizowanie pobytu na koloniach prowadzonych przez inne podmioty.
3. Organizowanie zbiórek wśród ludności naszego regionu celem zebrania odzieży, butów, pomocy szkolnych, środków czystości, oraz środków finansowych na ich zakup.
4. Kontakty z innymi fundacjami i organizacjami, które mogą pomóc w leczeniu dzieci chorych, lub mogą wspierać akcję letnią , ubezpieczenie i transport dzieci do Polski finansowo lub rzeczowo,
5. Kontakt z parlamentarzystami celem doprowadzenia do wznowienia umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Litwy o wzajemnych usługach medycznych dla obywateli obu państw.(Umowa wygasła w kwietniu 1998 roku).
6. Współpraca z władzami rządowymi , samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie celów wymienionych w statucie.
7. Współpraca z organizacjami innych krajów w zakresie celów objętych statutem Fundacji.
8. Upowszechnianie informacji o działalności Fundacji oraz organizowanie wsparcia jego zadań wśród społeczności lokalnych i innych środowisk.

Par.7a

Statutowa działalność fundacji jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.
1. Wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej, założenie gabinetu polskiego , oraz wprowadzenie języka polskiego jako przedmiotu w Szkol-Internacie Nr.3 w Nowej Wilejce na Litwie – w wymiarze 4 godziny tygodniowo. (Kod KPD 75 21 z – Sprawy zagraniczne)
2. Coroczne organizowanie dwumiesięcznych kolonii dla dzieci polskich z sierocińców litewskich w szkole w Nowej Karczmie, woj. Pomorskie ( Kod KPD 55 23 z – Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane)
3. Pomoc przy adopcjach dzieci z sierocińców litewskich, pomoc dzieciom z sierocińców litewskich uczącym się w Polsce, gromadzenie funduszy ( KPD 85 32 c – pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania.)

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Par. 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,- złotych ( słownie : tysiąc zł.) oraz środki finansowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

Par. 9

A/.Dochody Fundacji pochodzą z :
1. Darowizn,
2. Spadków, zapisów
3. Subwencji osób trzecich
4. Subwencji osób prawnych
5. Innych wpływów
B/.Fundacja pozyskuje środki na realizację swoich celów poprzez :
1. Organizowanie imprez charytatywnych,
2. Fizyczne gromadzenie środków na cele Fundacji a w tym pozyskiwanie ze wszystkich możliwych źródeł prawnie dozwolonych , środków pieniężnych, żywności, odzieży, obuwia, materiałów edukacyjnych, środków czystości, pomocy szkolnych itp.
3. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, a także z organizacjami społecznymi,
4. Poszukiwanie sponsorów, wolontariuszy, poprzez bezpośrednie przekonywanie ich do idei i celów Fundacji, jak również poprzez współpracę z nimi.

Par. 10

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, wraz z kosztami jej prowadzenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Par. 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Par.12

W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statut lub inne akty wewnętrzne organizacji zabraniają :
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, lub kurateli, zwanych dalej ” osobami bliskimi”.
b/ przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w artykule trzecim ustęp trzeci ustawy.
d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

WŁADZE FUNDACJI
Par. 13

Władzami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji
2. Komisja Rewizyjna

Par. 14

1. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów połączeń telefonicznych i podróży.
2. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji
3. Zarząd składa się z czterech członków.
4. W skład Zarządu Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
a/. Zarząd wybiera za swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Fundacji.
5. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Zarządu , powołuje swą decyzją Zarząd.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu , i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie , może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Zarządzie Fundacji.
7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
8. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.
9. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
10. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.
11.Fundatorom służy prawo odwołania Zarządu, lub każdego z jego członków w każdym czasie.

Par.15

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności :

1. Kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji.

2. Wytyczne głównych kierunków działalności Fundacji

3. Podejmowanie na wniosek Fundatorów decyzji o połączeniu z inną Fundacją, lub o likwidacji Fundacji.

4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

5. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd opiniuje roczne sprawozdanie o działalności Fundacji przesyłane do odpowiedniego Ministerstwa.

Par.16

A/. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych i odwoływanych przez fundatorów jednogłośnie.

B/. Do zadań komisji rewizyjnej należy :

1.Nadzór nad działalnością fundacji

2.Dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej fundacji

C/.Członkowie komisji rewizyjnej
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub

podległości z tytułu zatrudnienia

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

c. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu kosztów .

D/.Komisja rewizyjna podejmuje uchwały jednogłośnie w obecności wszystkich członków komisji.

Par. 17

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składają Fundatorzy.

2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 500,- zł (pięćset PLN) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

ZMIANA STATUTU

Par. 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
Par. 19

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji..
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwa jest jednomyślna uchwała Zarządu Fundacji.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI
Par. 20

Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji jednogłośnie. Decyzja powinna zawierać określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji.

 

POSTANOWIENIA RÓŻNE
Par. 21

I.W skład pierwszego Zarządu Fundacji wolą Fundatorów wchodzą następujące osoby :

1. Sylwia Karłowska, zam. Gdynia, ul. Nauczycielska 14/10
2. Anna Gałecka, zam. Gdynia, ul. Nauczycielska 14
3. Grzegorz Nowicki, zam. Łebcz, ul.. Kwiatowa 2

Stań się BOHATEREM! Przekaż swoją MOC.

Przekaż darowiznęPrzekaż 1% podatku